POLITYKA PRYWATNOŚCI NIEAMPUTUJ.PL

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument
powiązany z Regulaminem
Nieamputuj.pl
dostępnym pod tym adresem https://nieamputuj.pl/regulamin („Regulamin”) oraz w
Aplikacji. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały
zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest
spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez
RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

 

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

                    
1.1.         
Administratorem Twoich danych osobowych oraz osób odwiedzających
www.
Nieamputuj.pl lub po prostu kontaktujących się z nami (zwanymi dalej
„Użytkownikiem”, „Ty”, „Twój”, „Ciebie”) jest
Nieamputuj.pl sp. z o.o. z
siedzibą w Lublinie (20-213), przy ul. Gospodarczej 26 o numerze KRS 0000934755, NIP 9462711823,
REGON 52052605300000, o kapitale zakładowym
w wysokości 5.000,00 zł, (zwaną dalej „Usługodawcą”, „my”, „nas”, „nasz”).

                    
1.2.         
Kontakt do administratora: iod@nieamputuj.pl oraz kontakt do
inspektora ochrony danych iod@nieamputuj.pl

 

  1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

                    
2.1.         
Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych
osobowych przedstawione są poniżej.

 

Cel przetwarzania

Zakres danych

Podstawa prawna
przetwarzania

Okres przetwarzania danych

zapewnienie dostępu do
Nieamputuj.pl

 

adres IP, identyfikator
urządzenia mobilnego

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy

 

do upływu terminu
przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do Nieamputuj.pl oraz
działaniami Użytkownika w ramach Nieamputuj.pl liczonego od momentu
ostatniego pobytu Użytkownika w Nieamputuj.pl

wykonywanie Umowy, odpłatne
świadczenie Usług na rzecz Użytkowników

adres e-mail, imię,
nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, wizerunek, stan zdrowia

art. 6 ust. 1 lit. b RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy; w odniesieniu do
danych o stanie zdrowia – podstawą jest art. 9 ust. 2 lit a. RODO, tj. Twoja
dobrowolna zgoda
lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
o ile Usługa jest związana z profilaktyką zdrowotną,
diagnozą medyczną lub zapewnieniem opieki zdrowotnej

kontakt z Użytkownikami,
odpowiedzi na zapytania

 

adres e-mail, numer
telefonu, imię, nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w treści formularza

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz
korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą

do czasu zakończenia
korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika

wystawianie dokumentów
księgowych

 

imię, nazwisko, adres do
doręczeń, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej

 

art. 6 ust.1 lit. c RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków
prawnych

przez okres przechowywania
dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa

 

badanie ruchu na stronie

 

adres
IP; pliki cookies:
 Amazon, Google, Apple

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda
Użytkownika

do czasu utraty przydatności
danych lub wycofania zgody przez Użytkownika

wyświetlanie
spersonalizowanych reklam lub innych przekazów reklamowych

Adres
IP, pliki cookies: Amazon, Google, Apple

ochrona przed roszczeniami,
kierowanie roszczeń

adres e-mail, imię,
nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą

art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami
oraz kierowanie roszczeń

do upływu terminu
przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do Nieamputuj.pl oraz
działaniami Użytkownika w ramach Nieamputuj.pl liczonego od momentu
ostatniego pobytu Użytkownika w Nieamputuj.pl

 

1.1.          
W przypadku uzyskania przez nas wiadomości o korzystaniu przez
Ciebie z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami
(niedozwolone korzystanie), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie
niezbędnym do ustalenia zakresu Twojej odpowiedzialności.

1.2.          
Podanie danych osobowych w ramach Usług jest dobrowolne, jednakże
ich niepodanie może uniemożliwić ich świadczenie.

1.3.          
Możemy w niektórych przypadkach przekazywać Twoje dane osobowe do
państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), w szczególności do Stanów
Zjednoczonych. W takich przypadkach działamy w oparciu o standardowe klauzule
umowne wynikające z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Ponadto
zapewniamy, że przed dokonaniem transferu danych do państwa trzeciego
dokonujemy weryfikacji zabezpieczeń stosowanych przez podmiot, przy
wykorzystaniu którego dochodzi do transferu, jak również przepisów
obowiązujących w przypadku odbiorcy danych.

1.4.          
W każdym przypadku transferu danych osobowych gwarantujemy, że
stopień ochrony osób fizycznych, których dane zostały objęte transferem nie
będzie mniejszy niż wynikający z RODO.

1.5.          
Nie będziemy dokonywać profilowania ani zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe.

 

  1. ODBIORCY DANYCH

2.1.          
Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim
w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika.
Wówczas odbiorcami Twoich danych, mogą być: dostawca hostingu dla
Nieamputuj.pl, dostawcy systemów obsługujących płatności, operator poczty elektronicznej, firma wspierająca
technicznie wykonanie Usług (firma programistyczna), kancelaria prawna,
podmioty zapewniające rozwiązania do badania ruchu na stronie oraz działania
marketingowe i reklamowe.

2.2.          
Zgromadzone przez nas dane osobowe mogą być także udostępnione:
odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych
przez przepisy prawa.

2.3.          
Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania Twoje dane
osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej
„Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i
poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane
osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać te dane osobowe, za
pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie naszej uprzedniej zgody.

2.4.          
Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według
niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za Twoją wcześniejszą
zgodą.

 

  1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

3.1.          
Masz prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na
Twój temat zarówno z  systemu należącego do nas, jak i z baz podmiotów, z
którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy, (b) ograniczenia przetwarzania
danych, (c) przenoszenia Twoich danych osobowych , w tym do otrzymania ich w
ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych
oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f)
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem; (g) wniesienia na nas skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

  1. INNE DANE

4.1.          
Możemy przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach
logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP urządzenia,
z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji– identyfikacja realizowana przez
protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Aplikacji
Nieamputuj.pl i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez
linka, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły
przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla
prawidłowego administrowania
Nieamputuj.pl.
Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem
informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia
statystyk ruchu w Aplikacji Nieamputuj.pl i występujących błędów. Podsumowanie
takich informacji nie umożliwia identyfikacji danej osoby.

 

  1. BEZPIECZEŃSTWO

5.1.          
Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia technicznie i organizacyjnie
danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosujemy certyfikaty SSL. Zbiór
zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na
zabezpieczonym serwerze. Dane chronią również nasze wewnętrzne procedury z
zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

5.2.          
Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,
takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad
ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania
przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić
prawa osób, których dane dotyczą.

5.3.          
Pamiętaj, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych
drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu
teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak
również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby
trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń powinieneś stosować
odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów
antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać
szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie do zachowania bezpieczeństwa w
sieci Internet, rekomendujemy ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się
w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

  1. COOKIES

6.1.          
W celu prawidłowego działania Nieamputuj.pl korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to
pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem
Nieamputuj.pl, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem
danego pliku, za pomocą których korzystasz z
Nieamputuj.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę
ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego
pliku.

6.2.          
Wykorzystujemy dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są
trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po
zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.

6.3.          
Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych,
nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

6.4.          
Stosowane przez nas Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia,
w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub
innego oprogramowania.

6.5.          
Pliki generowanie bezpośrednio przez nas nie mogą być odczytywane
przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez
współpracujące z nami podmioty) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

6.6.          
Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w
dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia
przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, jak również przy
wykorzystaniu funkcjonalności strony internetowej.

6.7.          
Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim
urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to
spowodować niedostępność części lub całości funkcji
Nieamputuj.pl.

6.8.          
Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies
w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

6.9.          
Wykorzystujemy Cookies własne w następujących celach:
uwierzytelniania Użytkownika w
Nieamputuj.pl i
utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji
Nieamputuj.pl i dostosowania zawartości stron do preferencji albo
zachowania Użytkownika; analizy i badania oglądalności, liczby kliknięć i
ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji
treści w
Nieamputuj.pl, czas spędzony na
stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących
Nieamputuj.pl.

6.10.       
Wykorzystujemy Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności
Nieamputuj.pl za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

6.11.       
Zakres Cookies wykorzystywanych przez Nieamputuj.pl jest uzależniony od zgód, które wyraziła dana osoba.

6.12.       
Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w
ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.          
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia
2023 roku.