Polityka prywatności aplikacji NIEAMPUTUJ.PL

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Nieamputuj.pl dostępnym pod tym adresem https://nieamputuj.pl/regulamin-aplikacji („Regulamin”) oraz w Aplikacji. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1.1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz osób odwiedzających www.Nieamputuj.pl lub po prostu kontaktujących się z nami (zwanymi dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Twój”, „Ciebie”) jest Nieamputuj.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-213), przy ul. Gospodarczej 26 o numerze KRS 0000934755, NIP 9462711823, REGON 52052605300000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, (zwaną dalej „Usługodawcą”, „my”, „nas”, „nasz”).
  1.2. Kontakt do administratora: iod@nieamputuj.pl oraz kontakt do inspektora ochrony danych iod@nieamputuj.pl
 2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
  2.1. Zakres, cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przedstawione są poniżej.
  Cel przetwarzaniaZakres danychPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania danych
  zapewnienie dostępu do Nieamputuj.pladres IP, identyfikator urządzenia mobilnegoart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowydo upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do Nieamputuj.pl oraz działaniami Użytkownika w ramach Nieamputuj.pl liczonego od momentu ostatniego pobytu Użytkownika w Nieamputuj.pl
  wykonywanie Umowy, odpłatne świadczenie Usług na rzecz Użytkownikówadres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, wykształcenieart. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowydo upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do Nieamputuj.pl oraz działaniami Użytkownika w ramach Nieamputuj.pl liczonego od momentu ostatniego pobytu Użytkownika w Nieamputuj.pl
  kontakt z Użytkownikami, odpowiedzi na zapytaniaadres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w treści formularzaart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotycządo czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika
  wystawianie dokumentów księgowychimię, nazwisko, adres do doręczeń, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczejart. 6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnychprzez okres przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa
  badanie ruchu na stronieadres IP; pliki cookies:  Amazon, Google, Appleart. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownikado czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez Użytkownika
  wyświetlanie spersonalizowanych reklam lub innych przekazów reklamowychAdres IP, pliki cookies: Amazon, Google, Appleart. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownikado czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez Użytkownika
  ochrona przed roszczeniami, kierowanie roszczeńadres e-mail, imię, nazwisko, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotycząart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami oraz kierowanie roszczeńdo upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z dostępem do Nieamputuj.pl oraz działaniami Użytkownika w ramach Nieamputuj.pl liczonego od momentu ostatniego pobytu Użytkownika w Nieamputuj.pl
  2.2. W przypadku uzyskania przez nas wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu Twojej odpowiedzialności.
  2.3. Podanie danych osobowych w ramach Usług jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić ich świadczenie.
  2.4. Możemy w niektórych przypadkach przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), w szczególności do Stanów Zjednoczonych. W takich przypadkach działamy w oparciu o standardowe klauzule umowne wynikające z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Ponadto zapewniamy, że przed dokonaniem transferu danych do państwa trzeciego dokonujemy weryfikacji zabezpieczeń stosowanych przez podmiot, przy wykorzystaniu którego dochodzi do transferu, jak również przepisów obowiązujących w przypadku odbiorcy danych.
  2.5. W każdym przypadku transferu danych osobowych gwarantujemy, że stopień ochrony osób fizycznych, których dane zostały objęte transferem nie będzie mniejszy niż wynikający z RODO.
  2.6. Nie będziemy dokonywać profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe.
 3. ODBIORCY DANYCH
  3.1. Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami Twoich danych, mogą być: dostawca hostingu dla Nieamputuj.pl, dostawcy systemów obsługujących płatności, operator poczty elektronicznej, firma wspierająca technicznie wykonanie Usług (firma programistyczna), kancelaria prawna, podmioty zapewniające rozwiązania do badania ruchu na stronie oraz działania marketingowe i reklamowe.
  3.2. Zgromadzone przez nas dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
  3.3. Każdy podmiot, któremu powierzamy do przetwarzania Twoje dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać te dane osobowe, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie naszej uprzedniej zgody.
  3.4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za Twoją wcześniejszą zgodą.
 4. PRAWA PODMIOTU DANYCH
  4.1. Masz prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na Twój temat zarówno z systemu należącego do nas, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia Twoich danych osobowych , w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia na nas skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. INNE DANE
  5.1. Możemy przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Aplikacji Nieamputuj.pl i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linka, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Nieamputuj.pl. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Aplikacji Nieamputuj.pl i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie umożliwia identyfikacji danej osoby.
 6. BEZPIECZEŃSTWO
  6.1. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia technicznie i organizacyjnie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosujemy certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze. Dane chronią również nasze wewnętrzne procedury z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  6.2. Wdrożyliśmy również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
  6.3. Pamiętaj, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie do zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, rekomendujemy ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 7. COOKIES
  7.1. W celu prawidłowego działania Nieamputuj.pl korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem Nieamputuj.pl, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz z Nieamputuj.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  7.2. Wykorzystujemy dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.
  7.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  7.4. Stosowane przez nas Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  7.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez nas nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez współpracujące z nami podmioty) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  7.6. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, jak również przy wykorzystaniu funkcjonalności strony internetowej.
  7.7. Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Nieamputuj.pl.
  7.8. Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  7.9. Wykorzystujemy Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Nieamputuj.pl i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Nieamputuj.pl i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analizy i badania oglądalności, liczby kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści w Nieamputuj.pl, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Nieamputuj.pl.
  7.10. Wykorzystujemy Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Nieamputuj.pl za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
  7.11. Zakres Cookies wykorzystywanych przez Nieamputuj.pl jest uzależniony od zgód, które wyraziła dana osoba.
  7.12. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku.