Regulamin aplikacji NIEAMPUTUJ.PL

Ten Regulamin określa warunki korzystania z aplikacji Nieamputuj.pl i Usług, dostępnych w ramach Nieamputuj.pl. Przed rozpoczęciem korzystania z Nieamputuj.pl (zwaną również zamiennie Aplikacją), każda osoba (zwana dalej „Użytkownikiem”, „Ty”, „Ciebie”, „Twój”) zobowiązana jest zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi uzupełnienie Regulaminu (i jest dostępna tutaj: https://nieamputuj.pl/polityka-prywatnosci-aplikacji/). Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Nieamputuj.pl dostarczane są i świadczone przez Nieamputuj.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-213), przy ul. Gospodarczej 26 (zwaną dalej „Usługodawcą”, „my”, „nas”, „nasz”) o numerze KRS 0000934755, NIP 9462711823, REGON 52052605300000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

Nieamputuj.pl ma na celu wspieranie osób chorych na cukrzycę, pełniąc wyłącznie funkcję informacyjną, w szczególności dzięki Usługom opartym na rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Pamiętaj więc, że korzystając z naszych Usług wchodzisz w interakcję z systemem sztucznej inteligencji. Aplikacja i Usługi są dostępne dla wszystkich, ale z uwagi na zakres danych treningowych, wyniki mogą być nieadekwatne dla osób o innej niż jasna tonacja skóry. W RAMACH NIEAMPUTUJ.PL NIE ŚWIADCZYMY USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ. APLIKACJA NIE ZASTĘPUJE, JAK RÓWNIEŻ NIE JEST PRZEZNACZONA DO JAKICHKOLWIEK ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH. W SZCZEGÓLNOŚCI – ZARÓWNO APLIKACJA, JAK I USŁUGI – NIE SŁUŻĄ CELOM DIAGNOSTYCZNYM, TERAPEUTYCZNYM, BADANIOM, ZAPOBIEGANIU, MONITOROWANIU, LECZENIU CZY ŁAGODZENIU PRZEBIEGU CHORÓB. W KAŻDYM PRZYPADKU JESTEŚ ZOBOWIĄZANY SKONSULTOWAĆ SWÓJ STAN ZDROWIA Z LEKARZEM LUB INNĄ WYKWALIFIKOWANĄ OSOBĄ. W RAMACH NASZYCH USŁUG NIGDY NIE OTRZYMUJESZ DIAGNOZY LUB JEJ SUBSTYTUTU.

WSZYSTKO, CO WIDZISZ W APLIKACJI MA TYLKO STANOWIĆ POMOC W POPRAWIE JAKOŚCI TWOJEGO ŻYCIA. ZAŚ Z KOLEI W WERSJI DLA STUDENTÓW – MA STANOWIĆ POMOC W NAUCE.

KORZYSTAJĄC WIĘC Z NASZEJ BAZY WIEDZY I DOSTARCZANYCH PRZEZ NAS INFORMACJI, KORZYSTAJ Z NICH ODPOWIEDZIALNIE.

Regulamin i inne warunki usług udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy (w Aplikacji), a także – na Twoje żądanie – w taki sposób, który umożliwia Ci pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługujesz.

 1. DEFINICJE
 2. Baza wiedzyjedna z Usług polegająca na udostępnieniu w ramach Aplikacji treści, w szczególności w postaci artykułów dotyczących cukrzycy lub innych chorób
  Cennikzestawienie cen i zakresu odpłatnych Usług, w tym w ramach pakietów (jeżeli takie są oferowane), Cennik dostępny jest tutaj: https://nieamputuj.pl/cennik
  Dane wejściowedane wprowadzane przez Ciebie do Usług w ramach udostępnianych funkcjonalności Nieamputuj.pl, w szczególności odpowiedzi na zadawane w ramach Aplikacji pytania; mogą to być zdjęcia lub innego rodzaju treści, materiały, w tym wizualne, audiowizualne etc., jak również dane osobowe
  Darmowa wersjawersja darmowa Aplikacji, w ramach której udostępniamy niektóre z Usług bezpłatnie, tj. nie jesteś zobowiązany uiszczać za nie opłaty (np. określone moduły, funkcje Aplikacji, część Bazy wiedzy etc.); w ramach Darmowej wersji mogą pojawiać się reklamy
  Informacje wynikowedane wyjściowe generowane i zwracane przez nasze Usługi na podstawie Danych wejściowych; Usługi mogą generować takie same lub podobne Informacje wynikowe dla Ciebie i innych Użytkowników 
  Nieamputuj.pl / Aplikacjaaplikacja Nieamputuj.pl, dostarczająca różne informacje ze świata medycyny, a w części edukacyjnej – działająca w oparciu o system sztucznej inteligencji, której jesteśmy właścicielem i administratorem, instalowana i używana na urządzeniu mobilnym Użytkownika
  Okres abonamentowyokres świadczenia wybranej Usługi, którego długość zależy od wybranego przez Ciebie pakietu, w tym przyznanych parametrów np. limity zapytań; pojedynczy Okres abonamentowy stanowi minimalny czas zobowiązania Użytkownika wynikającego z Umowy; Okres abonamentowy może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania przez Ciebie przyznanego Tobie limitu zapytań lub innego rodzaju limitu dotyczącego określonej Usługi
  Przerwa technicznazwiązana z koniecznością przeprowadzenia prac aktualizacyjnych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych, przerwa w dostępności do Nieamputuj.pl i Usług, uniemożliwiająca lub utrudniająca korzystanie z nich
  Regulaminregulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Nieamputuj.pl
  Siła wyższazdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w profesjonalnych stosunkach zawodowych, oraz które jest zewnętrzne, zarówno w stosunku do Ciebie, jak i do nas, i któremu nie mogliśmy się przeciwstawić, działając z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk takich jak: wyłączenie lub ograniczenie usług serwera, choroby pracowników, atak hackerski, wyłączenie lub ograniczenie dostępu do danego systemu sztucznej inteligencji, niecodzienne zachowania zbiorowości oraz działania władz publicznych
  StronyUżytkownik oraz Usługodawca
  TreściDane wejściowe oraz Informacje wynikowe, również historie wpisów, a także dane osobowe, przekazywane lub przetwarzane przez Użytkowników w ramach funkcjonalności Nieamputuj.pl, w tym Usług; pozostałe dane oraz informacje dostarczone Użytkownikowi w ramach poszczególnych Usług (Baza wiedzy etc.)
  Umowaumowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy nami a Tobą jako Użytkownikiem, której ogólne warunki określa Regulamin
  Usługiusługi świadczone przez nas za pośrednictwem Nieamputuj.pl na rzecz Użytkowników, m.in. polegające na korzystaniu z Bazy wiedzy czy generowania Informacji wynikowych; Usługi dzielą się na Usługi świadczone na rzecz każdego Użytkownika oraz na Usługi przeznaczone jedynie dla studentów medycyny; Usługi przeznaczone jedynie dla studentów medycyny są odpowiednio wyodrębnione w Aplikacji
  Użytkownikosoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  która na podstawie i zgodnie z Regulaminem korzysta z Nieamputuj.pl
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2.1. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
  2.2. Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu, nie możesz korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.
  2.3. Nie zamieszczamy w Aplikacji informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
  2.4. Obowiązuje Cię zakaz dostarczania Treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Nieamputuj.pl w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jej należyte funkcjonowanie.
  2.5. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z funkcjonalności Nieamputuj.pl i poszczególnych Usług określone są w Nieamputuj.pl w odpowiednich zakładkach oraz w opisach poszczególnych pakietów wskazanych w Cenniku.
  2.6. W przypadku, gdy masz do nas jakiekolwiek pytania lub chcesz się z nami porozumieć w jakimś innym celu, możesz skorzystać z naszego adresu e-mail: kontakt@nieamputuj.pl, numeru telefonu: +48 691 807 136, adresu firmy: ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, Województwo lubelskie. Po Twoim kontakcie z nami, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje wątpliwości.
 4. APLIKACJA
  3.1. Aplikację mobilną możesz pobrać korzystając z internetowego sklepu AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android). W celu instalacji Aplikacji, aktualizacji jej funkcjonalności oraz korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po Twojej stronie muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie mobilne, z zainstalowanym oprogramowaniem iOS 12.1 lub nowszym lub Android 5 lub nowszym, umożliwiające prawidłowe zainstalowanie Aplikacji.
  3.2. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji webowej, po Twojej stronie spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Aplikacji, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); (c) zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera lub Safari; (d) włączona obsługa plików Cookies i Java Script oraz pozostałe wymagania określone Regulaminem.
  3.3. Nieamputuj.pl, w zakresie w jakim stanowi usługę cyfrową lub umożliwia dostęp do treści cyfrowej może wykorzystywać Twoje środowisko cyfrowe (połączenie sieciowe, oprogramowanie oraz Twój sprzęt) w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego świadczenia Usług. Oznacza to, że w zależności od Usługi wykorzystane mogą być m.in.: Twoja przeglądarka internetowa (w ramach plików Cookies lub innych danych, jeśli zdecydujesz się na ich zapisanie).
  3.4. Zobowiązujesz się, że korzystając z Nieamputuj.pl oraz Usług nie będziesz: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Nieamputuj.pl oraz korzystać z niej w sposób uciążliwy dla innych, (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich lub naszą niekorzyść, (c) traktować informacji dostarczanych w ramach Bazy wiedzy wbrew postanowieniom pkt. 5 Regulaminu lub w inny sposób działać niezgodnie z Regulaminem, (d) korzystać z Usług przeznaczonych studentom medycyny do celów innych niż nauka i ćwiczenie na materiałach treningowych.
  3.5. Zastrzegamy sobie wszystkie prawa do Nieamputuj.pl nieudzielone Tobie w sposób wyraźny na mocy Umowy. Umowa nie pozwala Tobie w szczególności na: (a) reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej Nieamputuj.pl, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem nas, (b) modyfikowanie, dokonywanie inżynierii wstecznej lub ingerowanie w inny sposób w oprogramowanie lub algorytmy Nieamputuj.pl, (c) wykorzystywanie i opracowywanie własności intelektualnej należącej do nas do tworzenia własnych produktów i usług, (d) wykorzystywanie własności intelektualnej należącej do nas, w szczególności w zakresie Treści, w bezprawnym celu lub na naszą niekorzyść. Każde zachowanie wypełniające którąkolwiek z wyżej wskazanych przesłanek będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy.
  3.6. Od czasu do czasu Aplikacja wymaga Przerw technicznych, w szczególności abyśmy mogli wdrożyć kolejne aktualizacje i usprawnienia.
 5. NASZE USŁUGI
  4.1. Korzystanie z Usług jest możliwe poprzez zalogowanie się u dostawcy trzeciego, tj. poprzez integrację z Twoim kontem Google, Apple lub u innego dostawcy zgodnie z informacjami wskazanymi podczas instalowania Aplikacji. Pamiętaj, że jeżeli w którymś momencie prosimy Ciebie o jakiekolwiek dane w celu realizacji Umowy, zobowiązany jesteś podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz utrzymywać je w takim stanie przez cały okres korzystania z Usług.
  4.2. Z chwilą skutecznego zainstalowania Nieamputuj.pl na Twoim urządzeniu zostaje pomiędzy nami zawarta Umowa na czas nieokreślony.
  4.3. Pamiętaj proszę, że jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się w ramach Twojego urządzenia, jak i za jego pośrednictwem. W przypadku zauważenia, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z Twojego urządzenia, poinformuj nas o tym niezwłocznie.
  4.4. W ramach Nieamputuj.pl oferujemy Ci szereg Usług, z których najważniejsze to: dostęp do Bazy wiedzy, dostarczanie Informacji wynikowych, jak również inne opisane w funkcjonalnościach Aplikacji.
  4.5. Część Usług lub ich poszczególne funkcjonalności dostępne są w ramach Darmowej wersji, inne zaś są odpłatne, za które pobieramy opłaty zgodnie z wybranym przez Ciebie pakietem. Dokładne informacje dotyczące tego, które Usługi objęte są Darmową wersją, a które są odpłatne, znajdziesz w Aplikacji.
  4.6. W zależności od rodzaju Usługi, będzie ona dla Ciebie dostępna po weryfikacji czy jesteś studentem medycyny oraz po dokonaniu płatności lub w przypadku Darmowej wersji – po skutecznym zainstalowaniu Nieamputuj.pl.
  4.7. Jeśli dokonasz zamówienia danej Usługi, o ile zastosowanie mają do niej przepisy ustawy o prawach konsumenta, najpóźniej, gdy wyrazisz wolę związania się umową, przedstawimy Ci pewne wymagane prawem informacje.
  4.8. Zwracamy uwagę, że możemy korzystać z Treści i innych informacji wprowadzanych do Nieamputuj.pl w szczególności w celu podnoszenia jakości świadczonych Usług, w tym rozwoju sztucznej inteligencji działającej w ramach Nieamputuj.pl, przy czym w zakresie Treści stanowiących dane osobowe w sposób i w zakresie nie wykraczającym poza zasady określone w Polityce Prywatności.
  4.9. Wraz z odinstalowaniem Aplikacji, utracisz dostęp do wszystkich Treści.
  4.10. Zastrzegamy sobie prawo do włączenia treści reklamowych w ramach Darmowej wersji. Przyjmujesz do wiadomości, że kliknięcie takiego linku lub otwarcie takiej treści może skutkować obciążeniem przez operatora telekomunikacyjnego lub usługodawcę internetowego ustaloną opłatą.
 6. BAZA WIEDZY
  5.1. W ramach funkcjonalności Aplikacji możemy udostępniać – w formie treści cyfrowych – Bazę wiedzy zgodnie z Umową. Darmowa wersja może posiadać ograniczenia w dostępie do Bazy wiedzy.
  5.2. W przypadku gdy zawrzesz z nami umowę w zakresie dostępu do Bazy wiedzy (zaś dostęp do niej nie będzie bezpłatny), która, jak już wspomnieliśmy stanowią treści cyfrowe, zapewnimy:
  5.2.1. Ci do nich dostęp niezwłocznie, chyba że wprost ustalimy z Tobą coś innego (za dostęp uznajemy możliwość zapoznania się ze wszystkimi modułami w ramach Bazy wiedzy udostępnionymi w Aplikacji w wybranym pakiecie);
  5.2.2. że będziesz miał do nich dostęp za pośrednictwem standardowo używanych urządzeń mobilnych, o których mowa w pkt 3. Regulaminu;
  5.2.3. że treści dostępne w ramach Bazy wiedzy będą nadawać się do celów, do jakich zwykle się z nich korzysta, tj. do poszerzania wiedzy dotyczącej choroby cukrzycy;
  5.2.4. że będziesz miał dostęp do Bazy wiedzy przez cały okres ich subskrypcji (wykupiony Okres abonamentowy).
  5.3. Pamiętaj jednocześnie, że wszelkie treści dostępne (zarówno w ramach Darmowej wersji, jak i odpłatnie) w Bazie wiedzy mają charakter wyłącznie informacyjny i egzemplifikacyjny w zakresie poprawy jakości życia i w żadnym wypadku nie stanowią – a także nie mają na celu zastąpić lub być alternatywą dla – porady medycznej, diagnozy lub programu leczenia jakichkolwiek dolegliwości lub chorób, w szczególności cukrzycy.
  5.4. Pamiętaj, że podmioty tworzące artykuły w ramach Bazy wiedzy, nie znają Twojego stanu zdrowia, nie posiadają wiedzy dotyczącej funkcjonowania Twojego organizmu ani nie znają historii Twojej ewentualnej choroby. W żadnym przypadku nie powinieneś więc polegać tylko i wyłącznie na informacjach dostarczanych w ramach Bazy wiedzy, a wszelkie kwestie dotyczące Twojego stanu powinieneś każdorazowo konsultować osobiście.
  5.5. Przystępując do korzystania z Nieamputuj.pl oświadczasz, iż korzystając z Aplikacji nie będziesz podejmować decyzji ani działań czy też zaniechań całkowicie lub chociażby częściowo na podstawie Bazy wiedzy, zaś w przypadku takiej potrzeby, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji skontaktujesz się z lekarzem lub inną wykwalifikowaną osobą.
 7. ODPŁATNE USŁUGI
  6.1. Korzystanie z Usług jest odpłatne w zakresie, w jakim określa to Cennik oraz opis Usługi. Wybierasz, a następnie opłacasz wybraną przez siebie odpłatną Usługę zgodnie ze stawką określoną w Cenniku.
  6.2. Przed ostatecznym zatwierdzeniem wybranej odpłatnej Usługi, zostanie Tobie przedstawione, do akceptacji, podsumowanie zawierające zakres Usługi w ramach wskazanego Okresu abonamentowego, czas zakończenia Okresu abonamentowego oraz wysokość należnej opłaty.
  6.3. W procesie składania zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku opłacającego Usługę, istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Ciebie w zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Aplikacji.
 8. OPŁATY I PŁATNOŚCI
  7.1. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki) i wyrażone są w złotych polskich, z tym zastrzeżeniem, że płatności odbywają się w walucie przez Ciebie wybranej w procesie składania zamówienia. Wskazujemy, iż może to wiązać się z kosztami przewalutowania stosowanymi przez niektóre banki w przypadku płatności z konta bankowego prowadzonego w walucie obcej.
  7.2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia odpłatnej Usługi jest uprzednie dokonanie przez Ciebie opłaty wskazanej w Cenniku.
  7.3. Wiążąca i łączna (całkowita) cena wskazywana jest Tobie w podsumowaniu zamówienia, w momencie jego wysłania przez Ciebie do nas.
  7.4. Płatność jest realizowana poprzez funkcjonalności oraz serwisy udostępniane przez zewnętrznego operatora płatności, tj. niezależnego do nas podmiotu.
  7.5. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, opłata za określone Usługi płatna jest z góry za dany Okres abonamentowy. W przypadku, gdy nie uiszczasz opłaty, nie jest możliwe korzystanie przez Ciebie z odpłatnej części Usług.
 9. TREŚCI
  8.1. Nie możesz umieszczać w Nieamputuj.pl Treści, w szczególności Danych wejściowych lub korzystać w ramach Usług z Treści, które: (a) mogą naruszać prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich, w tym prawo do prywatności, (b) stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych, (c) być w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”, (d) mogą w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, (e) mogą stanowić Twój wizerunek lub wizerunek osoby trzeciej (np. zdjęcie twarzy, całej sylwetki etc.). Pamiętaj jednocześnie, że umieszczanie Danych wejściowych zawierających wizerunek wbrew powyższym zakazom mogą wpłynąć na Informacje wynikowe, a nawet całkowicie uniemożliwić ich poprawne dostarczenie.
  8.2. Z chwilą zamieszczenia w Nieamputuj.pl Danych wejściowych, udzielasz nam w tym celu nieograniczonej terytorialnie i nieoznaczonej czasowo, licencji z prawem sublicencji, na korzystanie i rozporządzanie w części lub w całości daną Treścią, w zakresie niezbędnym dla realizacji funkcjonalności Nieamputuj.pl, w szczególności w celu wyświetlania ich w Nieamputuj.pl i świadczenia Usług na Twoją rzecz.
  8.3. Pozostajesz w pełni i samodzielnie odpowiedzialny wobec nas i wobec osób trzecich za Dane wejściowe oraz za inne szkody wynikłe z korzystania z Danych wejściowych.
  8.4. Pamiętaj, że Treści dostarczane za pośrednictwem naszych Usług, w szczególności Informacje wynikowe, są efektem zautomatyzowanego działania Nieamputuj.pl w oparciu o dostarczane przez Ciebie Dane wejściowe. Wobec tego nie jesteśmy w stanie zapewnić ich pełnej przydatności i użyteczności do wybranych przez Ciebie celów. Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z Treści, w szczególności z Informacji wynikowych następuje na Twoje ryzyko oraz odpowiedzialność.
  8.5. Ponadto, przystępując do korzystania z Nieamputuj.pl oświadczasz, iż jesteś świadomy, że Usługi dostępne w ramach Nieamputuj.pl, w tym Informacje wynikowe, są generowane dzięki rozwiązaniom z użyciem modeli sztucznej inteligencji, a więc wszelkie Treści są dostarczane przy użyciu zautomatyzowanego procesu.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  9.1. Udostępniamy infrastrukturę IT oraz zapewniamy jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jesteśmy odpowiedzialni za Nieamputuj.pl i Usługi. Ponosimy pełną odpowiedzialność za zgodność naszych Usług, w tym Aplikacji z Umową i naszymi zapewnieniami, które Ci złożyliśmy.
  9.2. Pamiętaj jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z: zawinionego przez Ciebie naruszenia postanowień Regulaminu; udostępnienia osobie trzeciej urządzenia, za pośrednictwem którego korzystasz z Aplikacji; działania Siły wyższej, działania złośliwego/szkodliwego oprogramowania (malware); odinstalowania Aplikacji lub utraty Treści lub jakichkolwiek danych przetrzymywanych w ramach Aplikacji; rozwiązania Umowy przez nas w wyniku Twojego działania lub zaniechania; krótkotrwałego uniemożliwienia lub utrudnienia w dostępie do Usług, spowodowanego Przerwą techniczną; wad i błędów Danych wejściowych, sposobu udostępniania Treści albo następstw używania efektów Usług dostarczanych w ramach Nieamputuj.pl.
 11. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI
  10.1. W ramach Nieamputuj.pl dbamy o bezpieczeństwo oraz poszanowanie praw, zależy nam więc na tym, żeby Użytkownicy przestrzegali wszelkich praw, w szczególności praw własności intelektualnej dotyczących wszystkich Treści. Dlatego jeżeli zauważysz jakiekolwiek działanie naruszające prawa lub dobra osób trzecich, powinieneś nas o tym zawiadomić. W ten sam sposób możesz również nas zawiadamiać o naruszeniach Regulaminu lub obowiązującego prawa.
  10.2. Udostępniamy Nieamputuj.pl oraz zapewniamy jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jesteśmy odpowiedzialni za Usługi. Nie sprawujemy jednak bieżącej kontroli ani monitoringu nad Treściami, w szczególności nad wprowadzanymi przez Ciebie Danymi wejściowymi.
  10.3. Powiadomienia dotyczące zachowań naruszających prawa lub dobra powinny być wysyłane na adres e-mail: kontakt@nieamputuj.pl. W celu usprawnienia procedury, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące Ciebie jako osobę zgłaszającą oraz adres e-mail, jeżeli jest inny, niż z którego wysyłasz powiadomienie, (b) wskazanie Treści lub zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem jakie prawo one naruszają, (c) wskazanie miejsca w Nieamputuj.pl, w której zlokalizowana jest dana Treść.
 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  11.1. Masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi być to adres e-mail, którym posługiwałeś się przy logowaniu za pośrednictwem Google lub w inny możliwy sposób) na adres email: kontakt@nieamputuj.pl za pośrednictwem Aplikacji lub pisemnie na nasz adres.
  11.2. Termin, który masz na odstąpienie od Umowy wynosi 14 (czternaście) dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do nas przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu.
  11.3. Wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy prześlemy do Ciebie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Stanowi on też załącznik do Regulaminu. Prawo do odstąpienia od umowy możesz zrealizować przy jego wykorzystaniu.
  11.4. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo do odstąpienia od Umowy. Będzie tak przykładowo w przypadku, gdy przedmiotem Umowy będzie dostęp do Informacji wynikowych, czyli dostęp do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, o ile wcześniej wyraziłeś zgodę na udostępnienie Ci tych treści przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji, co wynika z art. 38 ust.1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.
  11.5. Jeśli nie wyrazisz zgody, o której mowa wyżej, dostęp do takich Usług uzyskasz dopiero po upływie 14 dni od dnia jego wykupienia.
  11.6. Jeśli odstąpisz od Umowy, której przedmiotem jest jakakolwiek treść lub usługa cyfrowa, zobowiązany jesteś do niezwłocznego zaprzestania korzystania z takich treści lub usług, jak również ich udostępniania podmiotom trzecim.
  11.7. Jeśli złożysz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie takiego oświadczenia – jeśli naszym zdaniem prawo Ci to nie przysługiwało, również przekażemy Ci taką informację.
  11.8. Jeśli Twoje oświadczenie będzie skuteczne, wówczas zwrócimy Ci opłaconą przez Ciebie Opłatę w terminie 14 dni od dnia doręczenia nam oświadczenia, w taki sam sposób, w jaki Ty zrealizowałeś płatność.
 13. NARUSZENIE REGULAMINU
  12.1. Jeśli będziesz korzystać z Aplikacji niezgodnie z przepisami prawa lub Regulaminem będziemy uprawnieni do podjęcia pewnych działań, wedle naszego wyboru. Takie działania to: skierowanie do Ciebie ostrzeżenia; tymczasowe zablokowanie dostępu do Aplikacji; uniemożliwienie dostępu do Aplikacji i Usług oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym; uniemożliwienie Ci powtórnego pobrania Aplikacji.
  12.2. O zablokowaniu lub uniemożliwieniu dostępu do Aplikacji i wypowiedzeniu Umowy poinformujemy Cię w mailu, w którym wskażemy Ci przyczyny naszej decyzji lub za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji.
 14. REKLAMACJE
  13.1. Masz prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Nieamputuj.pl oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Zgłoszenie, które wyślesz powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające Twoją identyfikację oraz wskazanie zastrzeżeń i uwag do Aplikacji lub Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail reklamacja@nieamputuj.pl .
  13.2. Rozpatrzymy Twoją reklamację w terminie 14 (czternastu) dni, chyba że nie podałeś informacji umożliwiających jej rozpatrzenie lub nie podałeś danych umożliwiających Twoją identyfikację.
  13.3. W przypadku, o którym mowa powyżej, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym dostarczysz nam brakujące informacje. Jeśli nie rozpatrzymy reklamacji w terminie, oznacza to, że ją uznaliśmy.
  13.4. Odpowiedź na reklamację prześlemy na adres wskazany przez Ciebie.
 15. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  14.1. W przypadku gdy pomiędzy Tobą a nami dojdzie do jakiegoś konfliktu, masz możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których możesz się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
  14.2. Możesz też skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  14.3. Jeżeli nie zdecydujesz się na skorzystanie z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe pomiędzy Tobą a nami będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość powinna zostać ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. ZMIANA REGULAMINU, ZMIANA ZAKRESU USŁUG
  15.1. Możemy zmienić Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych (nowelizacja przepisów, zmiana sposobu prowadzenia naszej działalności) lub technicznych (modernizacja Aplikacji, zmiana sposobu funkcjonowania Aplikacji lub Usług, dodanie nowych funkcjonalności).
  15.2. Zostaniesz poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez informację na stronie głównej Aplikacji zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 15 (piętnaście) dni. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
  15.3. Nawet jeśli zmienimy Regulamin pozostanie to bez wpływu na Umowę, w zakresie w jakim dotyczy ona dostępu do płatnych elementów Usług przez okres na jaki ją z nami zawarłeś.
  15.4. Informujemy, że w przypadku Bazy wiedzy stanowiącej treści cyfrowe mogą one ulegać zmianom polegającym na usuwaniu niektórych treści i zastępowaniu ich nowymi. Działamy w ten sposób w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom dostępu do jak najlepszych, merytorycznych i interesujących materiałów w ramach Bazy wiedzy, a co za tym idzie zapewnieniu zgodności z umową, której przedmiotem jest dostarczanie Bazy wiedzy.
  15.5. Żadna ze zmian wprowadzanych w ramach Aplikacji nie będzie stanowić pogorszenia jakości Nieamputuj.pl oraz Usług.
  15.6. Usługi, w szczególności materiały w ramach Bazy wiedzy mogą ulegać zmianom również ze względu na ich: i) aktualizację; ii) konieczność usunięcia niektórych ich elementów ze względu na prawa przysługujące innym podmiotom.
  15.7. W przypadku wprowadzenia zmian związanych z poszczególnymi treściami cyfrowymi, poinformujemy Cię o tym w sposób jasny i zrozumiały. Jeżeli zmiana taka istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej lub korzystanie z nich, zostaniesz wówczas poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem mailowo lub za pośrednictwem funkcjonalności Aplikacji o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana; chyba, że zapewnimy Tobie uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnych z Umową, w stanie niezmienionym.
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  16.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi również spełnienie wobec podmiotów danych obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO.
  1.1. Wszelkie zobowiązania i umowy wynikające z Regulaminu podlegają prawu polskiemu, pod warunkiem, że zastrzeżenie to nie może skutkować pozbawieniem Ciebie ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju Twojego zwykłego miejsce zamieszkania.
  1.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.
 18. Data wejścia w życie Regulaminu: 1 października 2023 roku